Algemene voorwaarden Carlflex.com

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van het carlflex.com online seminar platform door Carl Van de Velde Online Academy BV.  Carl Van de Velde Online Academy BV adviseert u deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via info@carlflex.com.

Artikel 1 Definities

Account:

De persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd wanneer hij zich aanmeldt via het Platform en waarmee hij gebruik kan maken van de Dienst. Deze account is strikt persoonlijk en onoverdraagbaar.

Content:

Alle informatie die door Carlflex.com (door Carl Van de Velde Online Academy BV) op het platform aangeboden wordt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de oefeningen, video’s, tekst, PDF documenten en Word documenten.

Dienst:

De dienst die Carlflex.com (door Carl Van de Velde Online Academy BV) aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen Carlflex.com (door Carl Van de Velde Online Academy BV) en de Gebruiker gesloten Overeenkomst, zoals nader omschreven in art. 4 en op het Platform.

Gebruiker:

Persoon die een Overeenkomst is aangegaan en gebruik maakt van de Dienst. Verder in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘u’, ‘uw’.

Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden van Carlflex.com (door Carl Van de Velde Online Academy BV).

Inloggegevens:

De gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot de Dienst.

IE-rechten:

Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.

Overeenkomst:

De overeenkomst die de Gebruiker met Carlflex.com (door Carl Van de Velde Online Academy BV) sluit ten behoeve van het gebruik van de Dienst. De overeenkomst wordt gesloten door registratie op het platform door de Gebruiker in combinatie met de uitvoering van de betaling.

Platform:

Het platform dat via de url (https://www.carlflex.com) en onderliggende pagina’s bereikbaar is en via welke u toegang tot de Dienst krijgt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker van de Dienst maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via het Platform en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en Carl Van de Velde Online Academy BV.

2.2 Carl Van de Velde Online Academy BV is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat dit u benadeelt. De meest actuele Algemene voorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn.

Artikel 3 Inloggegevens

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. U staat er jegens Carl Van de Velde Online Academy BV voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Account verstrekt compleet en juist is.

3.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy dat u vindt op www.carlflex.com. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het platform.

3.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Carl Van de Velde Online Academy BV mag ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan Carl Van de Velde Online Academy BV laten weten.

3.4 Carl Van de Velde Online Academy BV behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

Artikel 4 De Dienst en het gebruik van de Dienst

4.1 De Dienst bestaat eruit dat u toegang krijgt tot het Platform, waarop u Content kan raadplegen.

4.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden mogen het gebruik van de Dienst en het Platform door u, niet:

 1. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, de Dienst en/of de computersystemen van Carl Van de Velde Training Instituut BV te omzeilen;
 2. bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
 3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Dienst geboden tools om het Platform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 4. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5. bestaan uit het gebruiken van de Dienst voor andere doeleinden dan beschreven in deze algemene voorwaarden;
 6. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Carl Van de Velde Online Academy BV;
 7. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform leggen of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;
 8. naar de mening van Carl Van de Velde Online Academy BV in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
 9. in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 10. inbreuk maken op de rechten van Carl Van de Velde Online Academy BV en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 12. de belangen en goede naam van Carl Van de Velde Online Academy BV kunnen schaden.
 13. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content voor grote groepen (+5 personen) te vertonen of Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan:
 14. i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte,
 15. ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd,
 16. iii) horeca gelegenheden,
 17. iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, bedrijven, overheidsinstellingen, studentenhuizen…

Artikel 5 Beschikbaarheid

5.1 Carl Van de Velde Online Academy BV is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de Dienst, het Platform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

5.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Carl Van de Velde Online Academy BV ten dienste staan, is Carl Van de Velde Online Academy BV te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 1. u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
 2. Carl Van de Velde Online Academy BV van mening is dat handelingen van u, users schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Carl Van de Velde Online Academy BV of anderen kunnen toebrengen. Carl Van de Velde Online Academy BV zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

5.3 Carl Van de Velde Online Academy BV garandeert niet dat het Platform en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Carl Van de Velde Online Academy BV is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

5.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

Artikel 6 IE-rechten

6.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en het Platform berusten bij Carl Van de Velde Online Academy BV. Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan u over te dragen.

6.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Carl Van de Velde Online Academy BV aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

6.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

6.4 U zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Carl Van de Velde Online Academy BV zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

Artikel 7 Garanties

7.1 Carl Van de Velde Online Academy BV garandeert dat zij de Dienst met redelijke zorg zal verlenen.

7.2 U aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Carl Van de Velde Online Academy BV geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Carl Van de Velde Online Academy BV is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan het Platform.

7.3 In het bijzonder garandeert Carl Van de Velde Online Academy BV niet dat het gebruik van de Dienst door u bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in Bedrijfsresultaten.

7.4 Carl Van de Velde Online Academy BV is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van de Dienst heeft verkregen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Carl Van de Velde Online Academy BV is aansprakelijk om redelijke zorg te besteden aan het onderhoud van het platform.

8.2 Carl Van de Velde Online Academy BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.

8.3 Carl Van de Velde Online Academy BV is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

8.4 Carl Van de Velde Online Academy BV is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

8.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Carl Van de Velde Online Academy BV zelf en/of haar leidinggevenden.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Carl Van de Velde Online Academy BV is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Carl Van de Velde Online Academy BV redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,… Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die Carl Van de Velde Online Academy BV gebruikt en die het Carlfex platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

9.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan Carl Van de Velde Online Academy BV worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

Artikel 10 Duur, teruggaverecht en beëindiging

10.1 De Overeenkomst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten.

Na het verstrijken van deze bepaalde duur zal deze overeenkomst beëindigd worden zonder rekening te houden met enige opzegformaliteit.

10.2 De duur van de overeenkomst en ter beschikking stelling van de content is geldig voor 1 jaar vanaf het moment van aankoop van de content op Carlflex.com. 

10.3 Door het sluiten van de overeenkomst bevestigd de gebruiker om afstand te doen van het teruggaverecht, conform de Europese richtlijnen betreffende digitale producten. 

10.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst en tot uw Account direct ontzegd. Carl Van de Velde Online Academy BV verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Account. Carl Van de Velde Online Academy BV is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te verstrekken en/of te converteren.

Artikel 11 Varia

11.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Carl Van de Velde Online Academy BV zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

11.2 Carl Van de Velde Online Academy BV mag rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

11.3 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze algemene voorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Antwerpen zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Carlflex by Carl Van de Velde Online Academy BV 
adres:
 Broekstraat 15 te 2110 Wijnegem, België
telefoonnummer: + 32 (0) 3 640 39 40
BTW nummer: BE 0453 520 728